آخرین اخبار
تصویر شهیدنام و نام خانوادگی شهیدنام پدرتاریخ تولدتاریخ شهادت
شهید ناصر ابراهیمیناصر ابراهیمیغلامشاه۱۳۴۷/۰۳/۱۳۱۳۶۶/۱۲/۲۴
شهید یوسف ابراهیمییوسف ابراهیمیابراهیم۱۳۳۴/۰۳/۰۳۱۳۵۹/۱۱/۰۲
شهید حسن ابراهیمی نودایجانیحسن ابراهیمی نودایجانیخدایار۱۳۲۶/۱۱/۱۶۱۳۶۵/۱۱/۱۱
شهید باران ابروفراخباران ابروفراخلطفعلی۱۳۴۷/۱۲/۲۶۱۳۶۷/۱۰/۲۷
شهید علیرضا ابوالفتحیعلیرضا ابوالفتحیعباس۱۳۴۵/۰۶/۲۵۱۳۶۵/۰۳/۰۳
شهید نصراله احتشامینصراله احتشامیارجعلی۱۳۲۹/۰۱/۱۰۱۳۷۳/۰۲/۱۲
محمدرضا احمدلودرویشعلی۱۳۴۴/۰۴/۱۷۱۳۶۳/۱۲/۲۴
شهید عمران احمدیعمران احمدیباقر۱۳۴۵/۰۶/۰۷۱۳۶۶/۰۷/۱۶
شهید محمود احمدی پورمحمود احمدی پوراحمدعلی۱۳۴۰/۰۵/۰۳۱۳۶۱/۰۴/۲۳
شهید خلیل اخوانخلیل اخوانحبیب۱۳۴۳/۰۹/۳۰۱۳۶۱/۰۶/۱۱
شهید ناصر اخوانناصر اخوانحبیب۱۳۳۷/۰۷/۱۰۱۳۶۱/۰۸/۲۵
شهید مسعود ارجمندمسعود ارجمندغلامعباس۱۳۴۵/۰۵/۲۶۱۳۶۵/۰۲/۲۱
شهید شاه مراد ازملشاه مراد ازملعلی اصغر۱۳۴۶/۰۵/۱۰۱۳۶۶/۰۲/۱۹
کرم آزادی خالصی
شهید سیدخداداد اساسهسیدخداداد اساسهسیدغلام۱۳۴۱/۱۰/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید قربان استخریقربان استخریحسینقلی۱۳۳۶/۰۳/۰۲۱۳۶۱/۰۴/۲۳
شهید ماشاءاله استخریماشاءاله استخریگرامی۱۳۴۲/۰۸/۲۳۱۳۶۳/۱۲/۲۱
شهید مختار استخریمختار استخریعلی۱۳۴۱/۰۳/۰۵۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید حسین اسدیحسین اسدیمحمدمراد۱۳۴۵/۰۶/۱۵۱۳۶۲/۰۶/۰۸
ابوالحسن اسدی
شهید عوض اسفندیاریعوض اسفندیاریمحمد۱۳۵۰/۰۳/۰۲۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید بهمن اسکندری حسن آبادیبهمن اسکندری حسن آبادیعلی۱۳۳۹/۰۴/۱۸۱۳۶۱/۰۵/۲۶
شهید محمدرضا اسلامیمحمدرضا اسلامیخلیل۱۳۴۶/۰۷/۰۱۱۳۶۳/۱۲/۲۶
سردار شهید محمد اسلامی نسب
شهید حسین اسماعیلیحسین اسماعیلیعوض۱۳۳۹/۰۱/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۲۱
شهید حسین اسمعیل پورحسین اسمعیل پوررمضان۱۳۴۹/۱۲/۱۶۱۳۶۵/۱۰/۲۳
شهید علیا اسمعیلیعلیا اسمعیلیگرگعلی۱۳۱۷/۰۹/۰۲۱۳۶۶/۰۵/۰۹
عوض اشتابعلی۱۳۴۷/۰۲/۰۵۱۳۶۶/۰۲/۰۷
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مختار اشرفمختار اشرفآقاجان۱۳۳۷/۰۳/۲۰۱۳۶۵/۰۷/۲۲
شهید علی اکبر اصلانیعلی اکبر اصلانیمحمدحسین۱۳۳۳/۰۳/۰۲۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید عباس اعتمادیعباس اعتمادیحسین۱۳۳۲/۱۲/۲۶۱۳۶۲/۰۵/۱۹
شهید بهادر افراسیابیبهادر افراسیابینادر۱۳۴۱/۰۲/۱۰۱۳۶۲/۰۸/۰۳
شهید مرتضی افروزمرتضی افروزعلی۱۳۴۵/۱۰/۱۱۱۳۶۴/۱۱/۲۲
شهید محمدرضا افسردهمحمدرضا افسردهصفر۱۳۳۶/۰۷/۰۱۱۳۶۱/۰۱/۰۵
شهید محمدرضا افسردهمحمدرضا افسردهعلی۱۳۳۹/۱۱/۰۱۱۳۶۲/۰۵/۰۳
شهید محمدحسن افسرده دولت آبادیمحمدحسن افسرده دولت آبادیغلامحسین۱۳۴۹/۰۶/۰۵۱۳۶۵/۱۱/۱۰
سلیمان آفریدون
شهید مهدی افشاری خرنجانیمهدی افشاری خرنجانیخانباز۱۳۴۳/۰۵/۰۲۱۳۶۱/۰۴/۲۶
شهید اسکندر افگانه عطائیاسکندر افگانه عطائیقشم۱۳۴۶/۰۳/۰۲۱۳۶۴/۱۱/۲۸
شهید ابوطالب اقبالابوطالب اقبالحسن۱۳۴۵/۰۶/۰۳۱۳۶۵/۰۱/۰۶
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF اکبر اکبریاکبر اکبریفولاد۱۳۴۶/۰۳/۰۴۱۳۶۷/۰۱/۲۱
شهید محمد اکبریمحمد اکبریموسی۱۳۴۹/۰۷/۰۵۱۳۶۷/۰۳/۲۳
محمد اکبری لایزنگانیدیدار۱۳۴۶/۰۷/۱۲۱۳۶۶/۱۱/۱۸
شهید حمید امام جماعتحمید امام جماعتمحمدرضا۱۳۴۹/۰۶/۲۸۱۳۶۶/۱۲/۲۶
شهید حسن امامقلی حاجی آبادیحسن امامقلی حاجی آبادیعلی بابا۱۳۴۸/۰۵/۰۲۱۳۶۴/۱۱/۲۷
سردار عبدالصاحب امامیعبدالصاحب امامیمیرزاحسن۱۳۴۱/۰۱/۲۹۱۳۶۳/۱۲/۲۵
شهید گرامی امانیگرامی امانیاله یار۱۳۳۴/۰۵/۲۰۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید مرجان امانیمرجان امانیاله یار۱۳۳۱/۱۰/۲۰۱۳۷۲/۰۳/۲۶
هدایت امانیعزت اله۱۳۴۶/۰۴/۰۵۱۳۶۶/۰۱/۱۸
احمد امانیاله یار۱۳۴۸/۰۲/۱۵۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید خرم امیریخرم امیریفلک ناز۱۳۵۰/۰۳/۰۱۱۳۶۵/۱۱/۱۰
شهید منصور امیریمنصور امیریزاغی۱۳۴۶/۰۴/۰۱۱۳۶۵/۱۱/۰۹
شهید اکرم امین پوراکرم امین پورابوالقاسم۱۳۵۰/۰۶/۳۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید علی امین پورعلی امین پورمحمود۱۳۳۹/۰۶/۱۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید کرم اندرواکرم اندرواغلامرضا۱۳۳۷/۱۲/۲۰۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید علیرضا اندیشعلیرضا اندیشحسن۱۳۴۶/۱۲/۱۵۱۳۶۷/۱۰/۲۷
شهید علی اندیشعلی اندیشمحمد۱۳۴۳/۰۵/۰۳۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید علی انصاریعلی انصارینصراله۱۳۴۹/۱۲/۲۲۱۳۷۵/۰۹/۰۷
شهید عزیزاله انصاری شیریعزیزاله انصاری شیریگداعلی۱۳۴۰/۰۲/۰۱۱۳۶۳/۰۳/۲۲
نورعلی انصاری شیریپنجعلی۱۳۴۰/۰۱/۱۰۱۳۶۳/۱۲/۱۸
شهید الله مراد انصاری شیریالله مراد انصاری شیریعلی محمد۱۳۴۷/۱۱/۱۰۱۳۶۵/۱۲/۱۰
شهید قربانعلی آرمندقربانعلی آرمندعزیزقلی۱۳۴۶/۰۵/۰۳۱۳۶۷/۰۴/۳۱
شهید حسین آشناحسین آشناسعداله۱۳۴۰/۰۴/۰۳۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید علی حسین آشیانعلی حسین آشیانپرویز۱۳۴۹/۱۱/۰۱۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید عوض آگاهعوض آگاهحیدر۱۳۳۵/۰۳/۰۲۱۳۵۹/۰۹/۱۵
شهید روح انگیز آگاهیروح انگیز آگاهیاله کرم۱۳۶۵/۰۱/۰۱۱۳۷۲/۰۳/۲۶
سعید آگاهیاله کرم۱۳۷۰/۰۴/۰۱۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید منوچهر آگاهیمنوچهر آگاهیاله کرم۱۳۵۶/۰۳/۳۰۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید ناصر آگاهیناصر آگاهیاله کرم۱۳۵۰/۰۵/۱۵۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید اسمعیل آهن نورداسمعیل آهن نوردحسن۱۳۳۴/۰۳/۱۱۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید غلام رضا بابائیغلام رضا بابائیمراد۱۳۴۶/۰۵/۰۲۱۳۶۴/۰۴/۲۰
شهید محمدعلی بارانیمحمدعلی بارانیامامعلی۱۳۴۷/۰۴/۰۹۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید یحیی باشی پوریحیی باشی پوراسمعیل۱۳۴۰/۰۴/۰۲۱۳۶۷/۰۲/۲۲
شهید ولی باقرپورولی باقرپورعلی۱۳۴۶/۰۱/۱۰۱۳۶۷/۰۳/۰۴
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مرتضی باقریمرتضی باقریعلی مراد۱۳۴۱/۰۱/۰۷۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید عباداله براهمیعباداله براهمیاسفندیار۱۳۷۰/۰۶/۱۵۱۳۹۳/۰۱/۲۸
شهید یحیی برفییحیی برفیعلی۱۳۳۸/۰۹/۰۱۱۳۶۶/۰۷/۰۴
شهید ناصر برمنناصر برمنحسن۱۳۳۵/۰۴/۱۶۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید عباس بشرپورعباس بشرپورقدرت اله۱۳۴۸/۰۶/۰۱۱۳۶۵/۱۲/۱۵
شهید عبدالمجید بشرپورعبدالمجید بشرپورفتح اله۱۳۵۰/۰۲/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محمدجعفر بشرپورمحمدجعفر بشرپورشیرخان۱۳۳۸/۱۲/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید اسمعیل بشرپوراسمعیل بشرپورحبیب۱۳۴۰/۰۳/۰۴۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید رحمان بلاغترحمان بلاغتغلامعباس۱۳۴۸/۰۶/۱۲۱۳۶۴/۰۸/۱۶
شهید اسماعیل بلاغی اینالواسماعیل بلاغی اینالونصیر۱۳۴۴/۰۴/۰۳۱۳۶۱/۱۱/۱۶
سید محمد باقر بلاغی
شهید زین العابدین بنی اسدپورزین العابدین بنی اسدپوراسداله۱۳۴۴/۰۳/۰۷۱۳۶۱/۰۱/۰۴
سردار احمد بنی اسدپوراحمد بنی اسدپوراسداله۱۳۴۱/۰۶/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید سیدشهاب الدین بنی هاشمیسیدشهاب الدین بنی هاشمیسیدیوسف۱۳۵۲/۰۶/۲۶۱۳۶۶/۰۷/۱۵
شهید یوسف بهاربانوجیوسف بهاربانوجمحمد۱۳۳۷/۰۵/۰۳۱۳۶۱/۱۱/۱۵
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF نوشاد بهرامینوشاد بهرامیخانباز۱۳۴۶/۰۴/۲۵۱۳۶۵/۱۲/۱۲
شهید ولی بهرامیولی بهرامیگلزار۱۳۴۷/۰۱/۰۹۱۳۶۳/۱۲/۲۴
شهید اسماعیل بهرامی پوراسماعیل بهرامی پورملک۱۳۴۵/۰۳/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید عبادالله بهزادپورسدهیعبادالله بهزادپورسدهیعبدالرضا۱۳۴۴/۰۱/۲۰۱۳۶۳/۱۰/۱۵
شهید حمزه بهمنیحمزه بهمنیاسد۱۳۳۹/۰۲/۰۷۱۳۶۳/۰۶/۳۱
شهید رحیم بهمنیرحیم بهمنیرضا۱۳۳۹/۰۳/۱۰۱۳۵۹/۱۰/۰۸
شهید سعید بهنامسعید بهنامناصر۱۳۴۶/۰۱/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۲
شهید شهباز بیگی زادهشهباز بیگی زادهآهن۱۳۴۸/۰۵/۰۵۱۳۶۶/۱۲/۲۵
شهید حسین بیمارحسین بیمارمحمد۱۳۴۲/۱۱/۲۰۱۳۶۳/۰۳/۲۲
شهید هدایت اله پایداریهدایت اله پایداریبمانعلی۱۳۴۰/۰۷/۱۲۱۳۶۲/۱۲/۲۰
شهید حمید پروینحمید پروینغلامحسین۱۳۴۸/۰۴/۲۰۱۳۶۵/۱۱/۱۰
شهید علی اکبر پروین پورعلی اکبر پروین پورماشااله۱۳۴۵/۱۰/۱۲۱۳۶۵/۰۱/۱۸
شهید محمد پناهیمحمد پناهیعباس۱۳۰۵/۰۴/۰۳۱۳۶۲/۱۲/۰۱
شهید بهمن پورعطائیبهمن پورعطائیحاجعلی۱۳۴۴/۱۱/۰۹۱۳۸۵/۰۴/۱۰
شهید محمدجواد پولادخایمحمدجواد پولادخایقدرت اله۱۳۳۹/۱۱/۰۱۱۳۶۰/۰۷/۰۷
شهید احمدعلی پولادخایاحمدعلی پولادخایقدرت اله۱۳۴۲/۰۶/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید رحمن پیل سواررحمن پیل سوارحاجی۱۳۳۵/۱۰/۰۳۱۳۶۶/۱۲/۰۹
شهید عبدالرحیم پیله وریانعبدالرحیم پیله وریانمحمدتقی۱۳۴۲/۱۰/۰۱۱۳۶۵/۱۰/۲۰
جعفر تسلیماصغر۱۳۴۴/۱۱/۰۷۱۳۶۵/۰۹/۲۳
شهید غلامعباس تقی پورحقیقیغلامعباس تقی پورحقیقیتقی۱۳۴۱/۰۸/۰۱۱۳۶۱/۰۱/۰۷
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمدجعفر تمدنمحمدجعفر تمدنعلی محمد۱۳۵۰/۱۱/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید جلیل تنهاجلیل تنهاشاه مراد۱۳۴۳/۰۱/۲۱۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید جهانگیر توانگرجهانگیر توانگرحسین۱۳۴۱/۰۳/۱۰۱۳۶۳/۰۴/۲۰
شهید علی ثبوتعلی ثبوتابراهیم۱۳۴۴/۰۹/۰۳۱۳۶۵/۱۲/۰۸
شهید محمدحسین ثبوتمحمدحسین ثبوتابراهیم۱۳۲۶/۱۲/۰۳۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محسن جابریمحسن جابریاحمد۱۳۴۶/۰۱/۰۳۱۳۶۴/۱۱/۲۷
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF علیرضا جباریعلیرضا جبارییحیی۱۳۴۹/۰۳/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید محمدباقر جباریمحمدباقر جباریعبدالقهار۱۳۴۷/۱۲/۲۰۱۳۶۶/۰۸/۰۹
شهید نعمت جبارینعمت جباریکاظم۱۳۳۷/۰۳/۰۳۱۳۵۹/۱۰/۰۷
شهید حسین جعفریحسین جعفریمرتضی۱۳۵۴/۰۴/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۲۰
شهید عزیز جعفریعزیز جعفریرضا۱۳۴۱/۰۴/۰۲۱۳۶۱/۱۲/۱۹
شهید اسمعیل جعفریاسمعیل جعفریحسین۱۳۴۵/۰۵/۰۲۱۳۶۵/۰۴/۰۷
شهید سعداله جعفری برگانیسعداله جعفری برگانیحبیب اله۱۳۴۷/۰۱/۰۵۱۳۶۸/۰۷/۲۷
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مرتضی جواهریمرتضی جواهریمصطفی۱۳۴۸/۰۷/۱۶۱۳۶۵/۱۰/۲۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مرتضی جوکارمرتضی جوکارخلیل۱۳۴۴/۰۱/۲۰۱۳۶۵/۰۳/۲۲
شهید قاسم جی دادقاسم جی دادحسنقلی۱۳۴۰/۰۴/۱۸۱۳۶۶/۱۲/۲۹
شهید رمضان چابکیرمضان چابکیحسین۱۳۴۷/۰۴/۲۲۱۳۶۶/۰۱/۲۱
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمود چابکیمحمود چابکیحسن۱۳۴۰/۰۶/۲۵۱۳۶۵/۱۱/۱۰
شهید ابوالقاسم چالاکابوالقاسم چالاکمحمد۱۳۴۷/۱۱/۰۳۱۳۶۵/۰۴/۰۵
شهید عباس چراغ دارعباس چراغ داررضا۱۳۴۵/۰۵/۰۴۱۳۶۳/۱۲/۲۴
شهید خیراله چرخ اندازخیراله چرخ اندازکوچک۱۳۴۵/۰۶/۱۳۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید سعید حامدیسعید حامدیمحمدرضا۱۳۴۰/۱۲/۱۷۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید عبدالحمید حامدیعبدالحمید حامدیمحمدرضا۱۳۴۳/۰۶/۲۵۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید قاسم حسن پورلایزنگانیقاسم حسن پورلایزنگانیمحمدعلی۱۳۵۰/۰۵/۲۱۱۳۶۵/۱۱/۰۷
شهید علی رضا حسنی آزادعلی رضا حسنی آزادغلام رضا۱۳۴۲/۰۶/۰۱۱۳۶۲/۰۱/۲۲
شهید رضا حسین پوررضا حسین پورعلی۱۳۴۶/۰۶/۱۰۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید عبدالکریم حسین پورعبدالکریم حسین پورعلی مراد۱۳۳۴/۱۰/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید رستم حسینیرستم حسینیعبدالله۱۳۴۷/۰۶/۳۰۱۳۶۷/۰۱/۲۸
شهید سیدشاهرضا حسینیسیدشاهرضا حسینیسیدعلی آقا۱۳۴۴/۰۲/۰۶۱۳۶۳/۱۲/۰۷
شهید سیدعلی اصغر حسینیسیدعلی اصغر حسینیسیدمحمداقا۱۳۴۴/۰۵/۰۳۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید سیدغلام حسینیسیدغلام حسینیسیدآقاحسین۱۳۳۶/۰۴/۰۳۱۳۵۹/۱۰/۲۳
شهید سیدمنصور حسینیسیدمنصور حسینیسیدعلی اصغر۱۳۳۷/۰۱/۰۷۱۳۶۵/۰۱/۳۱
شهید علی رضا حسینیعلی رضا حسینیامان اله۱۳۴۷/۰۵/۰۴۱۳۶۷/۰۳/۰۴
شهید علیرضا حسینیعلیرضا حسینیمعصومعلی۱۳۴۷/۰۶/۲۵۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید براتعلی حسینی پوربراتعلی حسینی پورمحمد۱۳۴۹/۰۶/۰۱۱۳۶۵/۱۱/۱۰
شهید یدالله حسینی پوریدالله حسینی پورفتحعلی۱۳۳۳/۰۵/۱۲۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید کرم حسینی پورکرم حسینی پورپنجعلی۱۳۳۱/۰۶/۱۵۱۳۶۱/۰۵/۰۷
شهید حسین حق وردیحسین حق وردیعلی۱۳۴۸/۰۱/۱۹۱۳۶۵/۱۱/۰۷
شهید عبدالکریم حقیقیعبدالکریم حقیقیعزیز۱۳۴۰/۰۳/۱۲۱۳۶۶/۰۱/۲۱
محمدجعفر حقیقیمهدی۱۳۵۱/۰۱/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۲۳
محمدرضا حقیقی بهادرانیحسین۱۳۴۶/۰۴/۲۰۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید زین العابدین حیدریزین العابدین حیدریعلی۱۳۴۷/۰۶/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید مظفر حیدریمظفر حیدریمراد۱۳۴۷/۰۱/۱۰۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید کرامت حیدریکرامت حیدریغریب۱۳۴۲/۰۱/۰۱۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید حیدرقلی خادمیحیدرقلی خادمیعبدالصمد۱۳۳۸/۱۰/۱۵۱۳۶۳/۱۰/۲۲
شهید عبدالحسین خادمیعبدالحسین خادمیسلیمان۱۳۳۹/۰۷/۱۳۱۳۶۲/۰۵/۰۱
محمدجعفر خادمیان پورحسین۱۳۴۳/۰۶/۰۱۱۳۶۱/۰۱/۰۷
شهید عبدالمهدی خاکپورعبدالمهدی خاکپورحبیب۱۳۴۰/۱۱/۰۳۱۳۵۷/۰۵/۲۲
شهید عباس خالقیعباس خالقیکریم داد۱۳۴۵/۰۶/۱۵۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید فتح اله خالقیفتح اله خالقیمحمد۱۳۴۵/۰۵/۰۹۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید صادق خانیصادق خانیعلی۱۳۴۱/۰۵/۰۳۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید غلام مهدی خائفیغلام مهدی خائفیغلامحسین۱۳۳۷/۱۱/۱۳۱۳۶۱/۱۰/۰۵
شهید مصطفی خراسانیمصطفی خراسانیحسن۱۳۵۷/۱۰/۲۶۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شهید محمد خرممحمد خرمعبدل۱۳۰۱/۰۱/۰۳۱۳۶۲/۰۷/۲۸
شهید آقامرتضی خرمآقامرتضی خرمحسین۱۳۴۵/۰۶/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۱
شهید غضنفر خسروانی شیریغضنفر خسروانی شیریقدمعلی۱۳۵۰/۱۱/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید گل محمد خسروانی شیریگل محمد خسروانی شیریمحمد۱۳۴۸/۰۶/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید نادر خسروانی شیرینادر خسروانی شیریمحمد۱۳۵۰/۰۴/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید قاسم خسرویقاسم خسرویفرج الله۱۳۳۷/۰۴/۲۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محمدحسین خسرویمحمدحسین خسرویمحمدباقر۱۳۴۳/۰۶/۲۷۱۳۶۵/۱۰/۳۰
محمدرضا خسرویپنجعلی۱۳۴۶/۰۳/۲۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محمدرضا خسرویمحمدرضا خسرویعلی اصغر۱۳۴۹/۰۳/۰۲۱۳۷۱/۰۹/۳۰
شهید ولی خسرویولی خسرویعلی۱۳۲۹/۱۰/۱۸۱۳۶۶/۰۱/۰۲
شهید یوسف خسروییوسف خسرویغلامعلی۱۳۴۸/۰۲/۰۵۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محمد خسروی مزیدیمحمد خسروی مزیدیالله یار۱۳۴۰/۰۴/۱۵۱۳۶۵/۰۹/۳۰
شهید ابوالقاسم خضری نوبندگانیابوالقاسم خضری نوبندگانیاحمد۱۳۴۱/۰۱/۰۱۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید خلیل خلیلیخلیل خلیلیحسین۱۳۵۰/۰۴/۱۳۱۳۶۶/۰۱/۲۱
شهید عبدالحسین خلیلیعبدالحسین خلیلیحاجی عباس۱۳۲۸/۰۱/۱۴۱۳۶۰/۰۵/۰۹
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمدعلی خلیلیمحمدعلی خلیلیحسن۱۳۴۳/۰۱/۰۷۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید صفدر خنجری جونانیصفدر خنجری جونانیعرجعلی۱۳۴۶/۱۰/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۲۷
شهید حسین خواهشحسین خواهشاسد۱۳۴۳/۰۷/۱۵۱۳۶۴/۰۱/۱۸
شهید بهمن خوبیاریبهمن خوبیاریعبدل۱۳۴۳/۰۲/۰۶۱۳۶۱/۱۲/۱۵
شهید صادق خوبیاریصادق خوبیاریابول۱۳۴۷/۰۴/۰۶۱۳۶۷/۰۳/۲۴
محمدرضا خورشیدیحسن۱۳۴۵/۰۹/۰۹۱۳۶۵/۰۵/۱۹
شهید رمضان خوش رورمضان خوش روامیر۱۳۴۰/۰۱/۰۶۱۳۶۴/۱۱/۲۱
شهید ببراز خوش گفتارببراز خوش گفتاررمضان۱۳۴۷/۰۶/۰۹۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید سیدعبدالحمید خوش نیتسیدعبدالحمید خوش نیتسیدبهاء۱۳۳۹/۰۹/۲۰۱۳۶۷/۰۴/۲۱
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمد خوشبختمحمد خوشبختمحمدعلی۱۳۴۹/۰۵/۱۵۱۳۷۰/۰۱/۱۷
شهید برات خوشروبرات خوشروامیر۱۳۴۳/۰۳/۰۳۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید حسن خوشروحسن خوشروکرمعلی۱۳۳۰/۰۸/۱۵۱۳۶۶/۰۱/۱۹
غلام رضا خوشرومحمد۱۳۴۹/۰۶/۰۴۱۳۶۵/۰۱/۱۸
شهید یداله خوشرویداله خوشروعبداله۱۳۴۲/۰۴/۰۳۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید رضا خوشنودمادوانیرضا خوشنودمادوانیشامراد۱۳۴۴/۰۹/۲۰۱۳۶۵/۰۲/۲۰
شهید محمد خوشوقتیمحمد خوشوقتیعلی۱۳۴۰/۰۷/۰۷۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید طهماسب خیراتیطهماسب خیراتیعبدعلی۱۳۳۹/۰۷/۱۳۱۳۵۹/۱۰/۲۰
شهید غلام حسین خیراندیشغلام حسین خیراندیشحسن۱۳۴۵/۰۶/۰۱۱۳۶۷/۰۴/۲۱
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مصطفی دادگرمصطفی دادگرمحمد۱۳۴۵/۰۶/۰۱۱۳۶۳/۱۲/۲۴
شهید امام قلی دادی پورامام قلی دادی پوررمضان۱۳۴۲/۰۲/۰۵۱۳۶۷/۰۳/۲۹
شهید کریم دانشمندیکریم دانشمندیعلی محمد۱۳۴۸/۰۲/۰۹۱۳۶۶/۰۲/۰۷
شهید حسین درخشانحسین درخشاناسمعیل۱۳۳۱/۰۲/۰۳۱۳۶۱/۰۶/۱۱
شهید علی عسکر درست کارعلی عسکر درست کارمیرزاقاسم۱۳۳۲/۰۴/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید علی درستکارعلی درستکارنوروز۱۳۳۰/۰۱/۰۹۱۳۶۱/۰۴/۲۳
محمدرضا درستکارابول۱۳۲۹/۱۰/۲۰۱۳۶۴/۰۶/۱۸
شهید محمد درکاممحمد درکاممحمود۱۳۴۲/۰۸/۰۷۱۳۶۲/۰۵/۰۱
شهید حبیب اله دست بازحبیب اله دست بازمحمد۱۳۴۲/۰۴/۰۱۱۳۶۴/۰۳/۲۸
شهید جلال دشتستانیجلال دشتستانیعلی۱۳۱۴/۰۲/۱۰۱۳۶۸/۰۸/۳۰
شهید حسین دعائیحسین دعائیعلی اصغر۱۳۴۵/۰۵/۰۱۱۳۶۵/۱۱/۰۷
شهید عبدالحسین دلیرعبدالحسین دلیریوسف۱۳۵۱/۰۱/۱۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید عباس دولتخواهعباس دولتخواهعلی اصغر۱۳۴۹/۰۲/۲۴۱۳۶۵/۱۲/۰۴
مختار ده یادگاریسلیمان۱۳۴۳/۰۱/۰۵۱۳۶۴/۰۲/۱۳
شهید حسن دهقانحسن دهقاندرویش۱۳۴۲/۰۵/۰۴۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید رمضان دهقانرمضان دهقانشغاد۱۳۳۱/۰۱/۰۲۱۳۶۲/۰۷/۲۸
شهید داود دهقان بهادرانیداود دهقان بهادرانیدرویش۱۳۵۰/۰۱/۱۲۱۳۷۹/۰۷/۲۷
شهید خلیل دهقانیخلیل دهقانیقاسم۱۳۴۷/۰۶/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محمدعلی دهقانیغلامحسین۱۳۴۶/۰۱/۰۲۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید مجیدرضا دیانی کوشکقاضیمجیدرضا دیانی کوشکقاضیعبدالحمید۱۳۵۲/۰۹/۲۲۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید رمضان دیداررمضان دیداراکبر۱۳۴۴/۰۳/۰۳۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید گنجعلی دیدارگنجعلی دیداراکبر۱۳۴۸/۰۱/۰۴۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید محمد دیدارمحمد دیداراکبر۱۳۴۱/۰۴/۰۳۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محمدصادق دیندارلواینالومحمدصادق دیندارلواینالواصلان۱۳۴۷/۰۶/۰۲۱۳۶۴/۱۲/۲۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمود ذاکریمحمود ذاکریمصطفی۱۳۴۴/۰۶/۱۵۱۳۶۵/۰۳/۲۹
شهید عبدالرسول ذوالفقارپورعبدالرسول ذوالفقارپورمیرمحمد۱۳۴۴/۰۸/۲۶۱۳۶۴/۰۶/۱۳
شهید علی باز راحتعلی باز راحتحبیب اله۱۳۴۱/۰۴/۰۲۱۳۶۶/۰۱/۲۷
خدارحم راستگواله مراد۱۳۳۳/۰۴/۰۳۱۳۶۵/۱۰/۲۵
شهید علی رضا راستگویانعلی رضا راستگویانعوض۱۳۶۱/۰۶/۳۱۱۳۸۱/۱۱/۳۰
شهید رستم راستیرستم راستیقنبر۱۳۵۱/۰۷/۲۱۱۳۶۴/۰۴/۲۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مسعود رافتمسعود رافتغلامعباس۱۳۴۱/۱۰/۰۹۱۳۶۱/۰۴/۳۱
داود رجائیملک شاه۱۳۴۸/۰۶/۰۱۱۳۶۴/۰۶/۱۸
شهید اکبر رحیمیاکبر رحیمیامامعلی۱۳۲۶/۰۵/۰۲۱۳۶۵/۱۱/۰۱
شهید علی محمد رحیمیعلی محمد رحیمیمحمد۱۳۳۷/۱۱/۱۰۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید عابدین رخ فروزعابدین رخ فروزمرادعلی۱۳۳۵/۰۲/۲۲۱۳۶۰/۰۵/۲۱
مسعود رزازنیانغلامعباس۱۳۴۷/۰۲/۱۷۱۳۶۱/۱۱/۱۳
شهید حمید رستگارحمید رستگارنعمت اله۱۳۴۸/۰۲/۰۳۱۳۶۶/۰۸/۱۶
شهید مجید رستگارمجید رستگارنعمت اله۱۳۴۶/۰۶/۲۰۱۳۶۲/۰۵/۰۳
شهید محمدحسین رستگارمحمدحسین رستگارهوشنگ۱۳۷۲/۰۲/۱۵۱۳۹۶/۰۵/۳۱
شهید جواد رسولیجواد رسولیحاجی۱۳۴۷/۰۳/۱۰۱۳۶۷/۰۳/۱۹
شهید رضا رسولیرضا رسولیغلام رضا۱۳۴۱/۰۴/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۲۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF منوچهر رسولیمنوچهر رسولیزیاد۱۳۴۴/۰۴/۰۲۱۳۶۴/۰۱/۰۸
شهید محمد رشیدی پورمحمد رشیدی پورعبدالحسین۱۳۴۵/۰۶/۲۲۱۳۶۷/۰۳/۱۲
شهید رضا رضاییرضا رضاییشاه میرزا۱۳۴۶/۰۱/۰۱۱۳۶۶/۱۲/۲۶
شهید اکبر رضائیاکبر رضائیعبدالرضا۱۳۴۰/۰۱/۰۶۱۳۶۴/۰۶/۱۸
شهید اکبر رضائیاکبر رضائینصیر۱۳۲۴/۰۸/۰۲۱۳۷۲/۰۷/۲۹
شهید غلام رضائیغلام رضائیاحمد۱۳۴۶/۰۷/۰۹۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید محمد رضائیمحمد رضائیغلامرضا۱۳۳۶/۰۹/۲۰۱۳۶۲/۱۲/۱۰
شهید احمدعلی رضائیاحمدعلی رضائیعلی۱۳۴۸/۰۶/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۲۳
شهید رسول رضویانرسول رضویانابراهیم۱۳۴۴/۰۵/۱۵۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید اسداله رفیعیاسداله رفیعیعزیزآقا۱۳۴۶/۰۸/۱۱۱۳۶۸/۰۲/۲۳
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF باران رمضانیباران رمضانیقاسم۱۳۴۰/۰۵/۰۴۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید عبدالرضا رمضانی دوبانیعبدالرضا رمضانی دوبانیشهریار۱۳۵۱/۰۶/۳۰۱۳۷۰/۰۵/۲۹
شهید بهنام رنجبربهنام رنجبرمحمد۱۳۴۴/۱۲/۱۶۱۳۶۴/۱۱/۲۲
شهید علی رنجبرعلی رنجبرمصطفی۱۳۴۳/۰۸/۱۵۱۳۶۴/۰۴/۱۸
شهید غلام عباس رنجبرغلام عباس رنجبرجواد۱۳۲۶/۰۷/۲۱۱۳۶۱/۰۲/۲۰
شهید اسماعیل رنجبراسماعیل رنجبرعلی جان۱۳۴۳/۰۴/۰۲۱۳۶۴/۰۷/۱۷
شهید علی رضا روستاعلی رضا روستانوروزعلی۱۳۴۶/۰۵/۰۱۱۳۶۵/۰۷/۳۰
شهید فرج اله رهبرفرج اله رهبرفتح اله۱۳۳۸/۱۲/۲۵۱۳۵۹/۰۹/۰۳
شهید ناصر رهبرناصر رهبرحسینقلی۱۳۴۴/۰۳/۲۰۱۳۶۴/۱۰/۱۹
شهید برات ریحانیبرات ریحانیریحان۱۳۴۲/۰۵/۲۰۱۳۶۳/۰۱/۱۴
شهید غلامرضا رئیسی ده خیرسفلیغلامرضا رئیسی ده خیرسفلیحفاظت اله۱۳۴۵/۰۷/۱۰۱۳۶۶/۰۱/۲۴
شهید داراب زارعداراب زارعمحمد۱۳۴۶/۰۵/۲۰۱۳۶۲/۰۱/۲۳
غلام علی زارعغلام حسین۱۳۳۷/۰۵/۲۰۱۳۶۷/۰۳/۰۴
شهید غلامحسین زارعغلامحسین زارععلیرضا۱۳۰۴/۰۷/۰۵۱۳۶۵/۰۴/۰۹
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF نادر زارعنادر زارعالماس قلی۱۳۴۷/۰۷/۰۱۱۳۶۷/۰۵/۰۴
شهید ناصر زارعناصر زارعمراد۱۳۵۱/۰۱/۰۲۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید حاجی زارع پورنصیرآبادیحاجی زارع پورنصیرآبادیکریم۱۳۴۵/۰۹/۱۵۱۳۶۱/۰۱/۰۱
مسعود زارع دوبانیغلامعباس۱۳۴۶/۰۹/۱۲۱۳۶۵/۱۱/۱۰
شهید غیب اله زارع زادهغیب اله زارع زادهمحمدرضا۱۳۴۰/۱۱/۱۲۱۳۶۶/۰۷/۰۳
شهید ابراهیم زارعیابراهیم زارعیعلی میرزا۱۳۴۲/۰۱/۰۱۱۳۶۲/۰۳/۱۳
شهید غلام رضا زارعی لایزنگانیغلام رضا زارعی لایزنگانیمحمد۱۳۴۳/۰۸/۰۸۱۳۶۴/۰۴/۲۴
شهید علی اصغر زاهدیعلی اصغر زاهدیمحمدصادق۱۳۳۴/۰۸/۱۰۱۳۶۱/۰۱/۰۷
شهید اسمعیل زراعت پیشهاسمعیل زراعت پیشهپنجعلی۱۳۳۴/۰۴/۲۰۱۳۵۹/۰۷/۰۱
شهید نبی اله زراعتکارنبی اله زراعتکاررضا۱۳۴۳/۰۴/۱۰۱۳۶۴/۱۱/۲۷
غلام حسین زمانیعباداله۱۳۴۶/۰۱/۰۷۱۳۶۵/۱۰/۲۳
ابوالقاسم زمانی فرد دارابیحسین۱۳۴۱/۰۶/۰۱۱۳۶۱/۰۹/۰۳
شهید قلی زنگنه اینالوقلی زنگنه اینالوصفر۱۳۳۲/۰۴/۰۲۱۳۶۷/۰۴/۱۲
شهید عزیز زینلیعزیز زینلیعلی۱۳۴۴/۰۵/۰۳۱۳۶۴/۱۰/۱۹
شهید سلیمان سالاریسلیمان سالاریمحمد۱۳۴۹/۰۳/۰۴۱۳۶۷/۰۲/۱۶
شهید درویش سائلیدرویش سائلیمحمد۱۳۴۰/۰۴/۰۳۱۳۶۲/۰۳/۰۳
شهید عبدالصمد سعادت پورعبدالصمد سعادت پورکاوس۱۳۴۶/۰۸/۰۱۱۳۶۵/۱۰/۳۰
مسعود سعادت پورمحمد۱۳۳۹/۱۰/۰۱۱۳۶۱/۰۲/۱۴
شهید کاوس سعادتپورکاوس سعادتپورمحمد۱۳۱۹/۰۷/۲۹۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید علی رضا سلمانعلی رضا سلمانمحمدحسین۱۳۴۸/۰۴/۲۶۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید یحیی سلیمییحیی سلیمیاحمدعلی۱۳۴۰/۰۶/۳۱۱۳۶۱/۰۱/۰۶
شهید احمد سلیمیاحمد سلیمیزکی خان۱۲۸۴/۰۹/۰۲۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید اکبر سلیمی جمسیاکبر سلیمی جمسیقربانعلی۱۳۳۸/۰۶/۲۴۱۳۶۳/۰۳/۱۹
شهید قدرت اله سمائیقدرت اله سمائیحسینقلی۱۳۴۵/۰۱/۰۲۱۳۶۵/۱۱/۱۰
ابوالقاسم سهیلیعبدالکریم۱۳۴۵/۰۷/۲۱۱۳۶۱/۰۹/۰۴
شهید جابر سهیلی نی ریزیجابر سهیلی نی ریزیماشاءاله۱۳۴۵/۰۲/۱۷۱۳۶۲/۰۲/۲۲
شهید حمید سیامکحمید سیامکمشهدی اصغر۱۳۳۹/۰۵/۰۲۱۳۶۲/۱۱/۲۸
شهید عبدالعزیز شاطریعبدالعزیز شاطریاکبر۱۳۴۷/۰۶/۲۰۱۳۶۴/۱۱/۲۱
شهید امیدعلی شاکرامیدعلی شاکرعلی۱۳۳۹/۱۰/۰۵۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید صدیقه شاه محمدیصدیقه شاه محمدیعباسقلی۱۳۵۷/۰۱/۰۱۱۳۷۲/۰۳/۲۶
محمدرضا شاهرخیاسکندر۱۳۶۶/۰۲/۱۷۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید نورالدین شجاعنورالدین شجاعمهدی۱۳۶۶/۱۰/۲۳۱۳۸۸/۰۷/۲۱
شهید غلام رضا شجاعیغلام رضا شجاعیمحمد۱۳۴۰/۰۲/۲۳۱۳۵۹/۱۰/۲۳
شهید بهادر شرفیبهادر شرفیاکبر۱۳۳۲/۰۷/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید رضا شریفیرضا شریفیاله قلی۱۳۴۴/۰۱/۲۰۱۳۶۷/۰۳/۱۹
شهید احمد شریفیاحمد شریفیحسنعلی۱۳۴۵/۰۹/۲۵۱۳۶۵/۱۲/۱۴
شهید حسن شفیعیحسن شفیعیغلامحسین۱۳۴۶/۱۱/۱۵۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید جلال شکوه دریمیجلال شکوه دریمیشاه نظر۱۳۴۰/۱۱/۲۴۱۳۶۵/۰۲/۲۵
شهید میرزاجلیل شکوه سلیمانیمیرزاجلیل شکوه سلیمانیکاکاجان۱۳۴۴/۰۴/۰۲۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید بهروز شمسیبهروز شمسیقاسمعلی۱۳۴۱/۰۱/۰۱۱۳۶۲/۰۳/۱۹
شهید حسین شمسیحسین شمسیقاسم۱۳۴۷/۰۳/۲۷۱۳۶۵/۱۲/۰۶
شهید حمید شمسیحمید شمسیجعفر۱۳۵۷/۰۱/۰۱۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید علی اکبر شمسیعلی اکبر شمسیحسن۱۳۴۷/۱۱/۲۳۱۳۶۵/۱۱/۱۱
شهید معصومه شمسیمعصومه شمسیجعفر۱۳۳۴/۰۴/۰۲۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید غلام شهابیغلام شهابیآقارضا۱۳۴۵/۰۹/۱۸۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید ولی شهبازیولی شهبازیجانی خان۱۳۳۸/۰۵/۱۹۱۳۶۱/۰۹/۰۳
%D8%B9%DA%A9%D8%B3 مسلم شریعتمسلم شریعتمحمد۱۳۴۴/۰۵/۲۲۱۳۶۱/۰۵/۰۷
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF منصور شهسوارمنصور شهسوارحبیب۱۳۴۹/۰۸/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید ولی شیردلولی شیردلغلام۱۳۴۳/۰۳/۰۲۱۳۶۴/۰۳/۰۶
داود شیردل
باران صادق پورمندنی۱۳۱۸/۰۹/۰۵۱۳۶۰/۰۷/۰۵
صمد صادقیحسین۱۳۵۰/۰۲/۰۲۱۳۸۲/۱۲/۱۹
شهید محمد صادقیمحمد صادقیاسمعیل۱۳۴۷/۱۱/۲۸۱۳۶۵/۰۱/۱۳
شهید محمد صادقیمحمد صادقیعلی اکبر۱۳۴۴/۰۳/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۴
شهید ابراهیم صادقیابراهیم صادقیمحمد۱۳۳۵/۰۴/۰۲۱۳۵۷/۱۱/۲۴
شهید مطلب صادقی پورمطلب صادقی پورنجات۱۳۴۴/۰۴/۲۰۱۳۶۶/۰۱/۲۷
شهید احمد صالحیاحمد صالحیمحمدرضا۱۳۴۴/۱۲/۰۵۱۳۷۰/۰۲/۱۲
جعفر صالحیاله داد۱۳۳۳/۰۳/۰۱۱۳۶۵/۱۲/۰۴
شهید جعفر صالحیجعفر صالحیعلی۱۳۳۸/۰۷/۱۴۱۳۵۸/۰۲/۲۰
شهید حمید صالحیحمید صالحیعربعلی۱۳۴۲/۰۹/۰۵۱۳۶۲/۰۶/۱۷
شهید محمد صالحیمحمد صالحیمحمدرضا۱۳۳۴/۰۵/۲۸۱۳۶۶/۰۱/۱۹
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مختار صالحیمختار صالحیاحمد۱۳۴۵/۰۲/۰۵۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید حسن صحرائیحسن صحرائیعلی۱۳۵۰/۰۶/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید کوروش صداقتکوروش صداقتقدمعلی۱۳۴۷/۰۵/۰۲۱۳۶۴/۰۶/۱۸
شهید سیدحسن صدریانسیدحسن صدریانسیدباقر۱۳۴۹/۱۱/۲۶۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید احمد صفری حسن آبادیاحمد صفری حسن آبادیمحمد۱۳۴۰/۰۷/۱۷۱۳۶۶/۰۹/۱۱
ابوطالب ابوطالب صنمیابوطالب صنمیمحمود۱۳۶۴/۰۶/۳۰۱۳۹۵/۰۶/۰۲
شهید عبدالطاهر ضیائیعبدالطاهر ضیائیمحمدرضا۱۳۴۷/۰۱/۲۰۱۳۶۵/۱۱/۰۷
شهید احمد طالبیاحمد طالبیمحمد۱۳۴۶/۰۱/۱۵۱۳۶۵/۰۴/۱۰
شهید یوسف طاهرییوسف طاهریاصغر۱۳۴۶/۰۳/۰۳۱۳۶۷/۰۴/۲۲
شهید عبدالحسین طبیبیعبدالحسین طبیبیمحمد۱۳۴۶/۰۲/۰۷۱۳۶۶/۰۲/۱۱
شهید رضا طحانرضا طحانحسین۱۳۴۵/۰۶/۱۲۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید ذبیح اله ظهرابیذبیح اله ظهرابیخدایار۱۳۴۰/۰۱/۰۱۱۳۶۱/۰۸/۱۱
شهید حسن عابدپورحسن عابدپورزین العابدین۱۳۴۰/۰۵/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید داود عابدپورداود عابدپورعلی۱۳۵۰/۰۲/۰۲۱۳۶۵/۱۱/۰۷
محمدرضا عابدپورمحمود۱۳۴۵/۰۶/۱۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مصطفی عابدپورمصطفی عابدپورعلی۱۳۴۷/۰۴/۰۴۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید ولی عابدپورولی عابدپورعلی۱۳۴۸/۰۴/۰۲۱۳۶۵/۰۹/۱۷
شهید ابوالقاسم عابدیابوالقاسم عابدیمحمد۱۳۴۲/۰۵/۰۱۱۳۶۰/۰۶/۱۳
شهید احمد عابدیاحمد عابدیامیر۱۳۴۶/۰۵/۰۴۱۳۶۶/۰۲/۰۸
شهید اصغر عابدیاصغر عابدیاحمد۱۳۴۳/۰۱/۰۴۱۳۶۳/۰۳/۲۹
شهید حسن عارفحسن عارفغلامرضا۱۳۳۴/۱۰/۱۸۱۳۶۸/۱۱/۰۹
سردار غلامحسین عارف دارابیغلامحسین عارف دارابیاحمد۱۳۳۶/۰۳/۰۱۱۳۶۱/۰۴/۲۳
شهید ذبیح اله عاشوریذبیح اله عاشوریایرج۱۳۴۴/۰۵/۰۱۱۳۶۳/۱۲/۲۶
شهید فرامرز عاشوریفرامرز عاشوریایرج۱۳۴۸/۰۲/۰۵۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید حسین عامریحسین عامریمحمد۱۳۳۹/۰۴/۱۲۱۳۶۱/۰۴/۲۷
شهید عبدالرضا عامریعبدالرضا عامریمحمد۱۳۴۳/۰۴/۰۳۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید عباس عباس زادهعباس عباس زادهحسین۱۳۳۸/۰۸/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید ناصر عباسیناصر عباسیحسنقلی۱۳۲۶/۰۵/۲۵۱۳۶۵/۱۰/۲۰
سردار عبدالمجید عبداله زادهعبدالمجید عبداله زادهمحمد۱۳۴۰/۰۱/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید حسین عبدل پورحسین عبدل پورعبدل۱۳۴۹/۰۵/۰۲۱۳۶۴/۱۱/۲۱
شهید ابوطالب عرب زادهابوطالب عرب زادهمحمدعلی۱۳۴۳/۰۶/۳۰۱۳۶۶/۰۷/۰۴
شهید ایرج عسکریایرج عسکریایاز۱۳۴۹/۰۱/۲۰۱۳۶۶/۱۲/۲۷
شهید شهرام عسکریشهرام عسکریعباس۱۳۳۷/۰۱/۰۱۱۳۶۰/۱۱/۱۹
شهید علی داد عسکریعلی داد عسکریمهرعلی۱۳۴۳/۰۴/۰۳۱۳۶۲/۱۲/۰۲
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمدرضا عسکریمحمدرضا عسکریعسکر۱۳۴۶/۱۱/۰۶۱۳۶۶/۰۵/۲۱
شهید نصیر عسکرینصیر عسکریغلامرضا۱۳۴۷/۱۱/۱۲۱۳۶۵/۱۰/۲۹
الیاس عطائی
شهید قاسم علی پورقاسم علی پورعلی۱۳۴۲/۰۲/۰۳۱۳۶۲/۰۱/۲۶
شهید حسن علی زادهحسن علی زادهمحمد۱۳۵۰/۰۱/۳۰۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید علی رضا علی زادهعلی رضا علی زادهحسین۱۳۴۶/۰۸/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید محمد عوضیمحمد عوضیجعفر۱۳۴۴/۱۲/۲۸۱۳۶۲/۱۲/۲۰
شهید رسول عیوض زادخرنجانیرسول عیوض زادخرنجانیمیرزابابا۱۳۵۰/۰۱/۰۱۱۳۶۵/۱۱/۱۱
شهید ایاز غفوریایاز غفوریغلام۱۳۳۴/۰۷/۰۳۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید حسین غفوریحسین غفوریامان اله۱۳۳۸/۰۱/۱۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
محمود غلام برگانیزین العابدین۱۳۴۶/۱۱/۰۷۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید ناصر غلام زادهناصر غلام زادهمحمد۱۳۵۰/۰۶/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید محمدباقر غلامی پورفردمحمدباقر غلامی پورفردمحمد۱۳۴۰/۱۱/۱۰۱۳۶۵/۱۰/۲۶
شهید امیرقلی غلباشی قره بلاغی اینالوامیرقلی غلباشی قره بلاغی اینالونورعلی۱۳۴۰/۰۴/۰۲۱۳۶۱/۰۲/۰۷
محمدرضا غنجیگنجعلی۱۳۴۵/۰۳/۰۹۱۳۶۵/۱۰/۲۶
احمد غنجیغنجعلی۱۳۴۹/۱۰/۲۴۱۳۶۶/۰۲/۰۶
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF حیدرقلی فتحیحیدرقلی فتحیمهدی۱۳۳۷/۱۲/۱۴۱۳۶۱/۰۳/۱۴
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مصطفی فتحیمصطفی فتحیعباس۱۳۴۲/۰۹/۲۹۱۳۶۱/۱۲/۲۶
شهید نجف قلی فتحینجف قلی فتحیامیر۱۳۳۴/۱۰/۱۲۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید قربان فتحی دریمیقربان فتحی دریمیکاظم۱۳۳۷/۰۵/۱۲۱۳۵۹/۰۷/۰۲
شهید حمید فخاریحمید فخاریاحمد۱۳۳۹/۰۳/۰۱۱۳۶۲/۰۴/۰۹
شهید علی رضا فداییعلی رضا فداییمعصومعلی۱۳۴۴/۱۱/۱۵۱۳۶۶/۰۲/۰۵
شهید شعبان فرامرزی مادوانیشعبان فرامرزی مادوانیعلی خان۱۳۴۱/۰۳/۲۰۱۳۶۴/۰۷/۰۸
شهید محمد فرجامیمحمد فرجامیشهریار۱۳۴۳/۱۲/۰۱۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید محمدجواد فرح بخشمحمدجواد فرح بخشسعداله۱۳۴۷/۱۰/۱۵۱۳۶۷/۰۳/۰۴
محمدحسین فرح بخشسعداله۱۳۴۰/۱۲/۲۹۱۳۶۲/۰۱/۲۱
ابوذر ابوذر فرح بخشابوذر فرح بخشعزیز۱۳۶۰/۰۶/۳۰۱۳۹۶/۰۱/۰۸
شهید جلیل فرح بخشیجلیل فرح بخشیعباس۱۳۴۰/۱۲/۰۱۱۳۶۱/۰۸/۲۶
شهید جهانگیر فرح دختجهانگیر فرح دختمرتضی۱۳۴۴/۰۵/۰۳۱۳۶۱/۰۱/۰۲
شهید غلام رضا فرخ زادهغلام رضا فرخ زادهمحمدعلی۱۳۴۱/۰۴/۱۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید صمد فرخ زادیانصمد فرخ زادیانخداداد۱۳۴۴/۱۰/۱۶۱۳۶۴/۱۱/۲۷
محمد جواد فرخزادیان
شهید احمد فردبرگانیاحمد فردبرگانیمحمد۱۳۴۳/۰۳/۰۴۱۳۶۲/۱۲/۱۱
شهید غلام علی فرزانه کارگرغلام علی فرزانه کارگرمحمد۱۳۴۲/۰۵/۰۲۱۳۶۰/۰۹/۳۰
سردار حسین فرصتحسین فرصتدرویش۱۳۳۶/۰۶/۰۱۱۳۶۲/۰۵/۰۵
محمد علی فریدونی
شهید غلامرضا فرهیغلامرضا فرهیکرم۱۳۴۰/۰۹/۰۱۱۳۶۵/۰۶/۰۹
شهید غلام رضا فیروزآبادیغلام رضا فیروزآبادیعلی۱۳۴۶/۰۱/۰۱۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید عبدالرسول فیضیعبدالرسول فیضیغلامعلی۱۳۳۴/۰۱/۰۱۱۳۶۵/۱۱/۱۱
شهید اکرم قادریاکرم قادریشهباز۱۳۵۴/۰۳/۱۴۱۳۷۲/۰۳/۲۶
محمدحسین قادریغلامحسین۱۳۵۴/۰۶/۳۰۱۳۹۲/۱۲/۱۸
شهید احمد قاسمیاحمد قاسمیآقامیرزا۱۳۴۲/۰۱/۱۲۱۳۶۱/۰۳/۰۲
شهید ابراهیم قاسمی نژادابراهیم قاسمی نژادعبدالرضا۱۳۵۱/۰۶/۲۰۱۳۶۷/۰۲/۲۹
رضا قائدیغلامعلی۱۳۴۲/۰۴/۰۳۱۳۶۳/۰۳/۲۱
شهید عبدالرضا قائدیعبدالرضا قائدیغلامعلی۱۳۴۵/۰۳/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید علی اصغر قائدیعلی اصغر قائدیمحمدنبی۱۳۴۷/۰۴/۰۳۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید علی باز قائدیعلی باز قائدیاسداله۱۳۴۰/۰۱/۰۲۱۳۶۱/۱۱/۱۲
شهید قاسم قائدیقاسم قائدیآزاد۱۳۴۶/۱۲/۰۴۱۳۶۷/۰۳/۰۲
رمضان قائدی
امین قبادی نژادیکرم۱۳۴۴/۱۱/۰۱۱۳۶۷/۰۵/۰۲
سردار سیدعبدالکریم قدسیسیدعبدالکریم قدسیمیرزامحمد۱۳۳۷/۰۳/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید حمزه قدمیحمزه قدمیفلکناز۱۳۴۹/۰۵/۱۰۱۳۶۶/۰۷/۰۴
شهید علی رضا قدمی کوه جردیعلی رضا قدمی کوه جردیشیرو۱۳۳۹/۰۵/۰۷۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید فریبرز قدمی کوهجردیفریبرز قدمی کوهجردیدهباشی۱۳۵۰/۰۱/۱۰۱۳۶۷/۰۲/۱۸
شهید محمدقلی قدمی کوهجردیمحمدقلی قدمی کوهجردیدهباشی۱۳۳۹/۰۴/۰۳۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید ایاز قربانیایاز قربانیعوض۱۳۴۴/۰۶/۰۵۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید ناصر قربانیناصر قربانیمحمد۱۳۴۲/۰۵/۰۳۱۳۶۳/۰۴/۲۰
شهید نوازاله قربانینوازاله قربانیعوض۱۳۵۰/۰۳/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید ایاز قربانی مادوانیایاز قربانی مادوانیکاظم۱۳۴۱/۰۶/۱۹۱۳۶۴/۰۴/۰۶
شهید حسین قلی پورحسین قلی پورحاجی۱۳۴۹/۰۱/۰۵۱۳۷۰/۰۶/۰۲
حسن قنبرزادهمحمد۱۳۵۱/۰۶/۲۳۱۳۷۱/۰۳/۲۰
رمضان قنبری
شهید بهرام قهرمانیبهرام قهرمانیایاز۱۳۴۵/۱۱/۱۲۱۳۶۷/۰۱/۲۷
شهید علی اصغر قهرمانیعلی اصغر قهرمانیامیرقلی۱۳۴۶/۰۳/۲۰۱۳۶۵/۱۱/۰۴
شهید عیدی محمد قهرمانیعیدی محمد قهرمانیسلیمان۱۳۴۵/۰۴/۲۹۱۳۶۶/۰۲/۲۰
شهید یزدان پناه قهرمانییزدان پناه قهرمانیگل محمد۱۳۴۴/۰۴/۱۷۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محمود کابلی شهنانیمحمدعلی۱۳۴۹/۰۳/۰۳۱۳۶۷/۰۲/۱۴
شهید اسماعیل کارداناسماعیل کاردانکوچک۱۳۳۹/۰۴/۰۲۱۳۶۲/۱۲/۱۱
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF منصور کارگرمنصور کارگرمراد۱۳۴۵/۰۱/۰۲۱۳۶۵/۰۲/۱۱
شهید احمد کارگراحمد کارگرسیاه خان۱۳۴۵/۰۵/۰۳۱۳۶۶/۰۶/۲۶
شهید حسن کارگشاحسن کارگشاعلی۱۳۴۶/۰۳/۰۲۱۳۶۵/۱۱/۱۰
شهید ابراهیم کاظم پوریانابراهیم کاظم پوریانمحمد۱۳۳۶/۱۰/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۱۱
شهید پنجعلی کاظمی لایزنگانیپنجعلی کاظمی لایزنگانیکاظم۱۳۴۲/۰۶/۲۵۱۳۶۳/۰۳/۲۲
شهید غلام رضا کاوهغلام رضا کاوهقنبر۱۳۴۲/۰۸/۰۱۱۳۶۶/۰۱/۲۱
شهید محمدحسن کاویانمحمدحسن کاویانمحمد۱۳۴۴/۰۳/۲۸۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید حسنعلی کرمیحسنعلی کرمیغلامعلی۱۳۴۴/۰۸/۱۶۱۳۷۲/۰۳/۲۶
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمدرضا کرمیمحمدرضا کرمیآقاعلی۱۳۴۳/۰۲/۰۴۱۳۶۱/۰۲/۱۵
شهید احمدرضا کرمی برگانیاحمدرضا کرمی برگانیقاسم۱۳۴۹/۰۲/۲۰۱۳۶۶/۱۲/۲۸
شهید علی کریم نژادعلی کریم نژادشاه مراد۱۳۴۶/۰۲/۲۵۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید حمداله کشاورزحمداله کشاورزحبیب اله۱۳۴۷/۰۱/۲۰۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید عبدالرضا کشاورزعبدالرضا کشاورزگرگعلی۱۳۴۶/۰۱/۰۵۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید محمدحسن کشاورزمحمدحسن کشاورزداود۱۳۴۱/۰۶/۱۷۱۳۶۱/۰۹/۱۰
شهید اسداله کشاورز کوه جردیاسداله کشاورز کوه جردیعلی آقا۱۳۳۴/۰۵/۱۰۱۳۶۰/۰۲/۰۲
جهان زی کشاورزیعوض۱۳۳۲/۱۰/۱۹۱۳۹۰/۰۵/۲۵
شهید منوچهر کشاورزیمنوچهر کشاورزیگداعلی۱۳۴۲/۰۵/۲۰۱۳۶۵/۱۱/۱۱
شهید مهدی کشاورزیانمهدی کشاورزیانداود۱۳۴۲/۱۰/۱۰۱۳۶۲/۰۵/۰۱
محمدحسین کشتکارعلی۱۳۳۲/۰۷/۰۹۱۳۶۴/۱۱/۲۸
شهید حسن کمالیحسن کمالیمرتضی۱۳۲۱/۰۷/۱۴۱۳۶۱/۱۰/۰۴
غلام حسین کمالیمراد۱۳۴۲/۰۸/۰۱۱۳۶۶/۰۷/۲۲
شهید محمد کوچکیمحمد کوچکیعرجعلی۱۳۴۶/۰۵/۰۲۱۳۶۷/۰۱/۱۱
شهید عزیز کوهی جعفرآبادیعزیز کوهی جعفرآبادیخداداد۱۳۴۴/۰۶/۲۰۱۳۶۶/۰۶/۲۶
شهید حسن کهنسالحسن کهنسالگرامی۱۳۴۷/۰۵/۰۴۱۳۶۵/۱۱/۱۴
شهید غلام عباس کیانی کوشکقاضیغلام عباس کیانی کوشکقاضیجمعه۱۳۳۵/۰۸/۲۰۱۳۶۶/۰۳/۲۸
شهید امیر گلستانیامیر گلستانیمحمد۱۳۴۸/۰۶/۱۰۱۳۶۶/۱۲/۲۶
شهید محمد گواهیمحمد گواهیکله آقا۱۳۴۶/۱۱/۰۳۱۳۶۵/۱۱/۱۳
شهید محمد لاریمحمد لاریاسد۱۳۴۲/۰۳/۰۵۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید عباس لطیف زادهعباس لطیف زادهمحمدجواد۱۳۳۹/۱۲/۰۲۱۳۶۱/۰۲/۲۰
t فلک ناز لطیف زادهفلک ناز لطیف زادهمحمدجواد۱۳۳۵/۱۰/۰۱۱۳۶۰/۰۵/۰۵
شهید رحمت اله موذنرحمت اله موذنشکرخدا۱۳۴۱/۱۰/۰۹۱۳۶۱/۰۴/۲۸
شهید عبداله ماهارعبداله ماهارستیار۱۳۴۵/۱۱/۲۷۱۳۶۴/۱۲/۲۰
شهید احمدعلی محبیاحمدعلی محبیمحمدحسین۱۳۳۸/۰۸/۰۴۱۳۵۹/۰۷/۱۵
شهید اسماعیل محبیاسماعیل محبیمحمدحسین۱۳۴۳/۰۹/۰۴۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید اصغر محمدپوراصغر محمدپورجعفر۱۳۴۸/۰۷/۱۰۱۳۶۶/۰۱/۲۵
شهید محمدباقر محمدحسینیمحمدباقر محمدحسینیحسن۱۳۴۶/۰۵/۲۸۱۳۶۷/۰۴/۲۱
شهید حسن محمدیحسن محمدیمحمد۱۳۴۰/۰۱/۰۱۱۳۶۱/۰۲/۱۲
شهید عباس محمدیعباس محمدیمحمد۱۳۴۲/۰۹/۲۲۱۳۶۴/۱۱/۲۷
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمود محمدیمحمود محمدیحاجی۱۳۴۳/۰۸/۱۵۱۳۶۳/۱۲/۱۳
شهید عبدالرضا محمدی زین آبادیعبدالرضا محمدی زین آبادیمصطفی۱۳۴۲/۰۶/۰۲۱۳۶۲/۰۹/۱۰
شهید ولی محمدی زین آبادیولی محمدی زین آبادیبارونعلی۱۳۴۴/۰۳/۰۴۱۳۶۲/۰۱/۲۲
شهید احمد محمودیاحمد محمودیمحمد۱۳۵۱/۰۱/۲۰۱۳۶۷/۰۳/۰۴
شهید حسین مرادیحسین مرادیکج کلاه۱۳۲۸/۰۷/۱۳۱۳۵۷/۰۸/۲۶
شهید قربان مرادیقربان مرادیشامراد۱۳۱۷/۰۱/۰۱۱۳۶۶/۰۵/۰۹
عبدالرسول مرادی پوررحمت اله۱۳۴۷/۰۳/۰۴۱۳۶۷/۰۱/۲۸
شهید جابر مرتضویجابر مرتضویحاجی۱۳۴۶/۰۲/۰۲۱۳۶۷/۰۳/۰۴
شهید رضا مرتضویرضا مرتضویغلامرضا۱۳۴۱/۰۳/۰۵۱۳۶۲/۰۷/۲۸
شهید کهزاد مرتضویکهزاد مرتضوینوراله۱۳۴۹/۰۴/۲۰۱۳۶۵/۱۲/۲۴
شهید اصغر مرتضویاصغر مرتضویمرتضی۱۳۴۰/۰۴/۰۲۱۳۷۳/۰۵/۳۱
شهید حسن قلی مرشدیحسن قلی مرشدیعلی۱۳۴۶/۰۴/۰۲۱۳۶۴/۱۲/۲۰
شهید رسول مرشدی دریمیرسول مرشدی دریمیمحمد۱۳۴۹/۰۱/۲۰۱۳۶۵/۰۳/۰۲
شهید محمدحسن مزدوریانمحمدحسن مزدوریانقاسم۱۳۴۸/۰۶/۱۵۱۳۶۵/۱۱/۱۰
منصور مزدوریانرضا۱۳۴۱/۰۸/۲۰۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید هدایت اله مستخدمهدایت اله مستخدمنعمت۱۳۴۴/۰۷/۲۰۱۳۶۱/۱۰/۲۸
شهید صمد مسرورصمد مسرورعلی۱۳۴۹/۰۱/۰۲۱۳۶۶/۰۱/۱۶
شهید رسول مسروری جهرمیرسول مسروری جهرمیمحمد۱۳۴۷/۱۲/۰۸۱۳۶۵/۱۰/۲۹
شهید غلام مهدی مسکینیغلام مهدی مسکینیاحمد۱۳۴۹/۰۷/۲۶۱۳۶۶/۱۲/۲۶
شهید منصور مشکین نیامنصور مشکین نیارجب۱۳۴۹/۰۶/۰۳۱۳۶۶/۱۲/۲۵
نادر مصطفی نژاد
شهید علی مطهریعلی مطهریمحمدرضا۱۳۴۹/۰۵/۲۵۱۳۶۶/۰۱/۱۹
غلامعلی مطهری فرد
شهید اسمعیل معروفیاسمعیل معروفیحسین۱۳۳۱/۰۳/۰۲۱۳۶۶/۰۸/۱۰
شهید عبدالعلی معصومیعبدالعلی معصومیمحمد۱۳۳۹/۰۱/۱۸۱۳۶۳/۱۲/۲۵
شهید غلام رضا معصومیغلام رضا معصومیمرتضی۱۳۴۲/۰۴/۰۳۱۳۶۷/۰۳/۲۳
اصغر معلم
شهید عبدالحمید معلمعبدالحمید معلمعلی۱۳۴۹/۰۱/۰۳۱۳۶۵/۱۰/۲۰
شهید علی معمارزادهعلی معمارزادهعباس۱۳۴۳/۰۶/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید نوازاله معمارزادهنوازاله معمارزادهعباس۱۳۳۰/۰۲/۲۵۱۳۶۱/۰۸/۲۶
عکس غلام رضا مقدسیغلام رضا مقدسیشیخ علی۱۳۴۵/۰۵/۱۴۱۳۶۵/۰۱/۲۶
شهید محمدعلی ملکیمحمدعلی ملکیاحمد۱۳۴۰/۰۲/۱۷۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید حسن منتظریحسن منتظریبختیار۱۳۴۲/۰۹/۲۶۱۳۶۳/۱۲/۱۶
شهید محمدتقی منصوریمحمدتقی منصوریاحمد۱۳۴۶/۱۰/۰۹۱۳۶۶/۰۵/۱۴
شهید محمدرحیم منصوریمحمدرحیم منصوریمحمدرضا۱۳۴۲/۱۱/۲۸۱۳۶۲/۰۵/۲۸
شهید محمد منفردمحمد منفردحبیب۱۳۲۸/۰۴/۰۱۱۳۶۶/۰۲/۰۷
شهید یوسف منفردیوسف منفردسیاه۱۳۴۷/۱۰/۱۲۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید عبدالمهدی منفردیانعبدالمهدی منفردیانمحمدحسن۱۳۴۷/۰۹/۲۲۱۳۵۷/۰۹/۱۹
شهید علی اصغر منوچهریعلی اصغر منوچهریاحمد۱۳۳۸/۰۹/۱۵۱۳۶۰/۰۹/۲۸
شهید محمدجواد موذنمحمدجواد موذنعلی اکبر۱۳۴۰/۰۱/۱۳۱۳۶۰/۱۰/۲۹
سید حسین موسوی
شهید حیدر مهرابی مزیدیحیدر مهرابی مزیدیعلی۱۳۴۳/۰۵/۰۵۱۳۶۴/۰۳/۰۵
سردار غلام رضا میری مرزیغلام رضا میری مرزیعابد۱۳۳۷/۰۲/۰۱۱۳۶۵/۱۰/۰۴
شهید حسین نادریحسین نادریمحمد۱۳۳۵/۰۲/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید بهزاد ناصریبهزاد ناصریبهرام۱۳۴۷/۰۶/۰۴۱۳۶۴/۰۸/۱۱
شهید حسن نجاتحسن نجاتسبزعلی۱۳۴۱/۰۸/۲۰۱۳۶۵/۰۴/۲۶
نجف نجف نجفینجف نجفیحسین۱۳۴۴/۱۰/۱۵۱۳۶۳/۱۲/۲۶
شهید جمشید نریمانیجمشید نریمانیآصف۱۳۴۸/۰۳/۰۱۱۳۶۷/۰۳/۰۴
شهید علی رضا نصرتیعلی رضا نصرتیمحمدصادق۱۳۴۷/۱۱/۱۷۱۳۶۶/۰۲/۲۷
حیدر نصیریولی۱۳۴۴/۰۱/۰۲۱۳۹۲/۰۲/۱۹
شهید محمد نصیریمحمد نصیریزین العابدین۱۳۴۰/۱۰/۲۰۱۳۶۴/۰۳/۲۰
شهید عبدالحسین نظرعبدالحسین نظریوسف۱۳۳۹/۰۵/۱۰۱۳۶۴/۱۱/۲۸
شهید حسین نظریحسین نظریعلی ویس۱۳۴۴/۰۵/۲۰۱۳۶۶/۰۷/۲۶
سردار حیدر نظریحیدر نظریغنجعلی۱۳۳۹/۰۵/۰۹۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید راهدار نظریراهدار نظریشیرخان۱۳۴۳/۰۱/۰۲۱۳۶۶/۰۵/۱۵
شهید گرگعلی نظریگرگعلی نظریسبزعلی۱۳۴۵/۰۵/۰۴۱۳۶۷/۰۳/۰۲
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمدحسین نظریمحمدحسین نظریعلیقلی۱۳۴۹/۰۶/۲۹۱۳۶۹/۰۴/۱۱
شهید عبدالله نظری حسن آبادیعبدالله نظری حسن آبادیبیگ میرزا۱۳۴۲/۰۵/۰۲۱۳۶۷/۰۳/۰۴
شهید عباس قلی نوابیعباس قلی نوابیکرم۱۳۳۳/۱۰/۰۸۱۳۶۱/۰۳/۰۲
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF مصطفی نوابیمصطفی نوابیمحمد۱۳۴۹/۰۴/۰۲۱۳۶۷/۰۳/۲۳
شهید عبدالرحمن نوازندهعبدالرحمن نوازندهرحیم۱۳۴۶/۰۴/۰۵۱۳۶۳/۰۲/۲۸
شهید علی رضا نوبختعلی رضا نوبختریحان۱۳۴۸/۱۲/۱۵۱۳۶۶/۱۲/۲۸
شهید حمید نوربخشحمید نوربخشاسداله۱۳۳۶/۰۸/۲۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF حیدر نوربخشحیدر نوربخشقاسم۱۳۴۹/۱۰/۰۱۱۳۶۹/۰۹/۲۵
راهدار نورمحمدیصفر۱۳۴۷/۰۶/۰۲۱۳۶۷/۰۴/۰۴
شهید محمد نوروزیمحمد نوروزیکرمعلی۱۳۳۴/۰۶/۲۰۱۳۶۰/۰۷/۰۵
شهید ابراهیم نوروزیابراهیم نوروزیاله قلی۱۳۳۷/۱۰/۰۶۱۳۶۴/۱۱/۲۱
شهید اسفندیار نوروزیاسفندیار نوروزیشکراله۱۳۴۵/۰۱/۱۴۱۳۶۳/۰۴/۲۴
محمود نوروزی گیسیقدرت اله۱۳۴۲/۱۰/۲۰۱۳۶۱/۰۱/۰۵
شهید ناصر نوریناصر نوریقلی۱۳۵۰/۰۶/۲۹۱۳۷۲/۰۳/۲۶
شهید نبی نوری مادوانینبی نوری مادوانیلطف اله۱۳۴۱/۰۴/۰۲۱۳۶۳/۰۳/۲۲
شهید رمضان نیک بخترمضان نیک بختگرگعلی۱۳۵۰/۰۱/۰۴۱۳۶۶/۰۴/۰۲
شهید عبدالرضا نیک خواهعبدالرضا نیک خواهرضا۱۳۴۵/۰۳/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید غلامعباس نیک خواهی دولت آبادیغلامعباس نیک خواهی دولت آبادیمحمدکاظم۱۳۳۹/۱۰/۱۶۱۳۶۴/۰۵/۲۴
67667.jpg جمشید نیک منشجمشید نیک منشجعفر۱۳۴۵/۰۴/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۱۹
شهید عبدالمهدی نیک منشیعبدالمهدی نیک منشیحسین آقا۱۳۴۳/۰۵/۰۱۱۳۶۹/۰۲/۱۷
محمود نیکخواهی دولت آبادیمحمد۱۳۴۰/۰۷/۰۱۱۳۶۴/۰۵/۲۴
شهید ابراهیم نیکخواهی دولت آبادیابراهیم نیکخواهی دولت آبادیمحمدکاظم۱۳۴۳/۰۵/۲۰۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید عباس نیک فرجامعباس نیک فرجاممحمود۱۳۳۵/۰۵/۱۵۱۳۶۱/۰۱/۰۷
شهید نبی وثوقینبی وثوقیغلامعباس۱۳۴۴/۰۱/۰۲۱۳۶۵/۱۰/۲۰
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF محمود وحیدفردمحمود وحیدفردمحمد۱۳۵۰/۰۳/۰۲۱۳۶۶/۰۱/۱۹
مصطفی وفامنش
شهید محسن وکیلی نژادمحسن وکیلی نژادمحمد۱۳۴۶/۰۳/۰۱۱۳۶۴/۱۱/۲۷
شهید غلام عباس ولی پورغلام عباس ولی پورنصیر۱۳۴۷/۰۳/۰۳۱۳۶۶/۱۲/۲۶
شهید احمدرضا هادی پوراحمدرضا هادی پورمحمدباقر۱۳۴۷/۰۱/۰۱۱۳۶۵/۰۵/۰۵
%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF نوروز هژبرنوروز هژبرقاسم۱۳۴۲/۰۱/۰۲۱۳۶۲/۱۲/۲۵
شهید مراد همتیمراد همتیمصطفی۱۳۳۲/۰۹/۱۸۱۳۶۳/۱۲/۲۵
شهید نجات همتینجات همتیمصطفی۱۳۴۴/۰۴/۰۳۱۳۶۴/۰۶/۱۸
شهید علی رضا هنرورعلی رضا هنرورمحمد۱۳۵۱/۰۱/۰۹۱۳۶۶/۰۲/۰۹
شهید مجید هنروریمجید هنروریبرات۱۳۴۹/۰۵/۲۳۱۳۶۵/۱۱/۰۹
غلام حسین یزدان پرستبهمن۱۳۱۳/۰۹/۲۶۱۳۶۲/۱۱/۲۲
شهید عبدالرحمن یزدان پناهعبدالرحمن یزدان پناهنجفقلی۱۳۴۶/۰۴/۱۰۱۳۶۵/۱۰/۳۰
شهید اله بخش یزدان پناهاله بخش یزدان پناهحسن۱۳۳۹/۰۴/۰۳۱۳۶۶/۰۱/۱۹
شهید ناصر یزدان دوستناصر یزدان دوستابوالقاسم۱۳۴۲/۰۷/۲۵۱۳۶۲/۰۶/۲۹
محمود یزدانی شیریاحمد۱۳۳۱/۰۲/۰۵۱۳۶۴/۰۶/۱۸
شهید محمد یوسفیمحمد یوسفیحسن۱۳۳۷/۰۳/۲۲۱۳۶۱/۰۹/۰۴

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.